Õppekava

LOGOSERVI EELKOOL

 

Õppekava nimetus

 

EELKOOLI ARENDUSRING

 

 

EELKOOLI õppekava on dokument, mille alusel toimub õppetöö Logoservi Huvikoolis. Õppekava koostamisel on lähtutud huviharidusstandardist, huvikooli seadusest ja huvikooli põhimäärusest. Õppekava alusel toimuv õpe on mõeldud huvilistele, kes soovivad omandada lasteasutusele täiendavaid vajalikke sotsiaalseid ja enesekohaseid oskusi, samuti täiendavaid õpioskusi üldhariduskooli tingimustes (suur kool, suur klass, klassiruumid, koridorid jne).

 

 

 

 

Õppe eesmärgid

EELKOOLI õppekava eesmärkideks on arendada 5-7-aastaste laste iseseisvust, julgust, loovust, eneseväljendamisoskust, viisakat käitumisoskust, keha liikumisoskust ja rütmitunnetust, rühmatööoskust, õpioskust, enesekohaseid ja sotsiaalseid oskusi.

 

 

 

 

Õpiväljundid:

 õppekava läbinuna õppija:

- tunneb õppimisest rõõmu

- omab positiivset enesehinnangut

- säilitab oma individuaalse eripära

- oskab ja tahab suhelda viisakalt täiskasvanutega ning omaealiste lasteaga

- õpib iseseisvalt õppima (oskab harjutada lugemist, jutustamist, kirjutamist, arvutamist, rühmitamist jne)

- oskab kasutada koolis vajalikke õppevahendeid (tahvel, koolikott, pinal, õpik, vihik jne) ning hoiab neid puhtana, tervena

- mõtleb loovalt ja teadvustab oma loomingulist protsessi ning julgeb seda väljendada;

- suudab väljendada ennast ja teha õppeprotsessis valikuid

- on vastupidav, osav ja võimeline tähelepanelikult õppima kuni 45 minutit

- oskab eakohaseid hääliku- ja sõrmemänge

- tunneb kõiki tähti ja oskab neist kokku laduda lihtsamaid sõnu

- oskab lugeda vastavalt individuaalsele arengule

- rühmitab ja järjestab loogika alusel

-loendab 20-ni

-arvutab 10 piires

- tunneb kella täis- ja pooltundides

- oskab mängida,  laulda inglise keeles

- tervitab, tänab, oskab poest osta, loendab inglise keeles

- tunneb värve ja toitude nimetusi inglise keeles

- tunneb erinevaid materjale meisterdamiseks, oskab iseseisvalt ja õpetaja abiga meisterdada pühadeks, kingitusteks ja kaunistuseks

 

Õppe kestus (maht)

Õppetöö maht on 3 akadeemilist tundi nädalas vastavalt lapsevanema valikule. Koolivaheaegadel õppetööd ei toimu.

 

 

 

 

Õppe korraldus

Õppeaasta algab 1.septembril ja lõpeb 31.mail. Õppeaastal on 35 õppe nädalat. Õppepäev koosneb õppetundidest, mille pikkus on 25-45 min ja vahetundidest, mille pikkus on 5-10 minutit. Õppetundisesse on lõimitud valdkonnad: eesti keel, matemaatika, mina ja keskkond, kunst, liikumine, muusika ja inglise keel. Õpe toimub üks kuni kaks korda nädalas. Õpe on korraldatud nii, et osa õppest toimub laua taga kirjutades või lugedes, teine osa praktilisest tegevusest last ümbritsevate esemetega ja õppevahenditega (viskekotid, pallid, loomafiguurid, kivikesed, täringud, pulgad jne).

Õppegrupi maksimaalne suurus on 22 õppurit.

Õppekava läbimine lõpeb ühise lahtise tunniga kus lapsevanemad ka osalevad ja kus lapsed demonstreerivad oma oskusi.

 

 

Õppevaldkondade loend, mida lõimitakse üldõppena tervikuks : eesti keel (lugemine, jutustamine, kirjutamine, arutelu), matemaatika, kunst, liikumine, muusika, inglise keel

 

 

 

 

 

EELKOOLI ARENDUSRING

Õppesisu

 

Ainekava eesmärkide saavutamiseks kasutatakse järgmist ainevaldkondi lõimivat õppesisu:

 

·       Mina

·       Minu pere

·       Laste mängud

·       Maal

·       Poes

·       Robot

·       Liisusalmid

·       Sügis aias

·       Orava kodu

·       Marjul

·       Sügis

·       Metsas

·       Kalal

·       Aastaajad

·       Lähenevad jõulud

·       Loomad talvel

·       Kell

·       Talvelõbud

·       Üks ja mitu

·       Eestimaa

·       Minu päev. Tervitused

·       Sünnipäev

·       Haigus

·       Munadepühad

·       Loomaaias

·       Ühest kümneni

·       Kevad

·       Tööd aias

·       Kohvikus

·       Emadepäev

·       Suvi

·       Mängud suvel

·       Sõrmemängud

·       Lähme külla

·       Tähestik

 

Tagasisidestamine

Iga nädal saab lapsevanem kirjaliku kokkuvõtte õpitust. Kõik tehtud tööd saab laps koju kaasa, mille põhjal hindab lapsevanem lapse arengut ja edasijõudmist kodus ise.