Põhikiri

LOGOSERVI HUVIKOOL põhikiri

1.     Üldsätted

1.1.   Logoservi Huvikool (edaspidi huvikool) on äriregistrisse kantud Logoserv OÜ (edaspidi huvikooli pidaja) erahuvikool.

1.2.   Huvikooli asukoht on Tallinn, Harjumaa

1.3.   Huvikooli tegevusalaks on 5-12-aastaste laste enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste ning õpioskuste arengu toetamine vastavalt individuaalsetele vajadustele.

1.4.   Huvikooli õppekeel on eesti keel.

1.5.   Huvikooli asjaajamiskeel on eesti keel.

2.     Huvikooli direktori ja hoolekogu pädevus ning ülesanded

2.1.   Huvikooli personali moodustavad direktor, õpetajad ja muu personal.

2.2.   Huvikooli juhib direktor, kes peab tagama huvikooli tulemusliku toimimise ja töö, vastutab huvikooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

2.3.   Huvikooli direktori määrab ametisse 5 aastaks ning kutsub tagasi huvikooli pidaja.

2.4.   Huvikooli pidaja moodustab iga õppeaasta alguses 1 aastaks hoolekogu, kuhu kuuluvad 5 liiget – 1 lastevanemate esindaja, 2 põhikohaga huvikoolis töötavat õpetajat või õpetaja-abi ja 2 huvikooli pidaja juhatuse liiget.

2.5.   Hoolekogu ülesanded on sätestatud Huvikooli seaduses

  1. Põhikirja muutmise kord

3.1.   Ettepanekud põhikirja muutmiseks teeb hoolekogu kord aastas. Kooli põhikirja muutused kinnitab kooli omanik kooli hoolekogu ettepanekul, kui selle poolt hääletab 2/3 omaniku juhtorganite kõikidest liikmetes.

  1. Haridustase ja õppeasutuse liik

4.1.   Logoservi Huvikool tegutseb kui huvikool ja selles osalejad omandavad huviharidust.

5.     Huvikooli õppekorraldus

5.1.   Õppetöö toimub lasteasutuste ja üldhariduskoolide õppetegevusest vabal ajal  vastavalt huvikooli õppekavale.

5.2.   Õppeaasta algab reeglina 1.septembril ja lõpeb 31.mail.

5.3.   Huvikooli õppetegevus toimub õpperühmas. Täiendavalt võib toimuda individuaaltunde ning loenguid lastevanematele. Õppetöösse võib kaasata külalisõpetajaid.

5.4.   Huvikooli töö toimub kehtivate ja kinnitatud õppekavade alusel

6.     Huvikooli vastuvõtmise ja välja arvamise kord.

6.1.   Huvikooli vastuvõtmise ja välja arvamise tingimused ja eeskirjad kehtestab huvikooli direktor vastavuses käesoleva põhikirjaga.

6.2.   Huvikooli vastuvõtt toimub õppelepingu sõlmimisel lapsevanemaga.

6.3.   Huvikooli toimub õpilaste vastuvõtt terve õppeaasta vältel.

6.4.   Huvikoolist võidakse õpilane välja arvata, kui ta rikub põhikirja või kodukirja, puudub süstemaatiliselt või kui tal on maksmata enam kui kolme kuu õppemaks.

6.5.   Õpilase võib huvikoolist välja arvata lapsevanema või hooldaja soovil ühekuulise etteteatamisega.

6.6.   Kool loetakse lõpetatuks pärast vastava õppekava täitmist.

7.     Huvikooli õpilaste õigused ja kohustused

7.1.   Õpilasel (või teda esindaval lapsevanemal) on õigus:

7.1.1.     tutvuda enne huvikooli õppima asumist ja õppimise ajal huvikooli õppekava, põhikirja ning kodukorraga.

7.1.2.     õppida vastavalt huvikooli õppekavale ja tunniplaanile.

7.1.3.     nõuda huvialale vastavat tegevust

7.2.   Õpilasel (või teda esindaval lapsevanemal) on kohustus:

7.2.1.     järgida huvikooli kodukorda ja põhikirja

7.2.2.     osaleda õppetöös vastavalt huvikooli õppekavale ja tunniplaanile.

7.2.3.     hoida huvikooli kasutuses olevat vara.

7.2.4.     hoida huvikooli head mainet.

7.2.5.     tasuda kooli õppemaksu.

7.3.   Huvikool tagab õpilasele huvikooli kasutuses olevates ruumides viibimise ajal tema tervise kaitse .

8.     Huvikooli õppemaksu kehtestamise ja vabastamise kord

8.1.    Huvikoolis õppimine on tasuline.

8.2.   Kooli finantseerimiseks vajalikud vahendid saadakse enamasti õppemaksudest

8.3.   Õppemaksu suuruse, tasumise korra ja tähtajad määrab huvikooli pidaja ning seda ei muudeta õppeaasta jooksul.

8.4.   Huvikooli direktor võib õppemaksu osas teha soodustusi õpilasele raskuste korral. Soodustused kinnitab huvikooli pidaja iga juhtumi korral eraldi.

9.     Pedagoogide  õigused ja kohustused

9.1.    Pedagoogidel on kõik tööd reguleerivate õigusaktidega sätestatud ja töölepingust tulenevad õigused. Pedagoogide kohustused ja vastutus on määratud ametijuhendiga ning määratletud individuaalsetes töölepingutes.

9.2.   Pedagoogil on õigus:

9.2.1.      loobuda nende ainete õpetamisest, mis ei ole tema õppekavas ette nähtud.

9.2.2.     loobuda nende õpilaste õpetamisest, kellega töötamise metoodikat ta ei valda.

9.3.   Pedagoog on kohustatud:

9.3.1.     hoolt kandma tema poolt õpetatavate õppeainete käsitluse vastavusest kooli pedagoogiliste eesmärkide saavutamisel;

9.3.2.     osalema aktiivselt kooli arengus;

9.3.3.     tegelema erialase enesetäiendamisega;

9.3.4.     järgima õpetuses kooli omaniku poolt kinnitatud õppekava;

9.3.5.     aru andma oma tööst kooli hoolekogule

10. Huvikooli majandamise ja asjaajamise kord

10.1.                 Huvikooli finantstegevuse arvestust ja aruandlust peetakse vastavalt huvikooli pidaja sisekorra eeskirjadele ja muude õigusaktidega kehtestatud korrale.

10.2.                 Huvikoolil on oma eelarve.

11. Huvikooli tegevuse lõpetamine

11.1.                 Huvikool on asutatud määramata tähtajaks. Huvikooli tegevuse lõpetamise otsustab huvikooli pidaja.

11.2.                 Huvikoolitegevuse lõpetamisest teatatakse õpilastele, lastevanematele, personalile ja Haridusministeeriumile 4 kuud ette.

 

Põhikiri kinnitatud 1. märts 2013
Ervin Laanvee
Logoserv OÜ juhatuse liige