Koolist

Logoservi Huvikool (edaspidi eelkool) on äriregistrisse kantud Logoserv OÜ peetav erahuvikool. Erahuvikool ning õppekava “Eelkooliealisete laste arendusring” on registreeritud Eesti Hariduse Infosusteemis 18.aprillil 2013.a. käskkirja nr 163 alusel.

Eelkooli juhib direktor/õpetaja Ervin Laanvee, kes peab tagama eelkooli tulemusliku toimimise ja töö, vastutab eelkooli üldseisundi ja arengu eest.

MEIE MISSIOON:

Lapsed armastavad õppimist, oskavad rõõmu tunda oma tehtud töödest

MEIE VISIOON:

Laps läheb 1.klassi positiivse enesehinnanguga ja lapsel säilib loomupärane rõõm õppimisest


ÕPPESISU

ÜLDINE ARENG tunnetus- ja õpioskused, enesekohased oskused, sotsiaalsed oskused, emotsionaalne areng, üldmotoorika areng läbi rütmisalmide, suhtumine õppetöösse

EESTI KEEL lugema ja kirjutama õppimine  (oskab jutustada, arutleda, oskab töötada iseseisvalt aabitsaga, oskab hääliku- ja sõrmemänge, veerib/loeb kokku 1-2-silbilisi sõnu trükitähtedega, tunneb  tähti, kirjutab joonistähtedega 1-2-silbilisi sõnu joonelisse vihikusse)

MATEMAATIKA matemaatika õppimine (rühmitab ja järjestab loogika alusel, liidab ja lahutab 18 piires, loendab 20-ni, kella tunneb veerand-, pool-, kolmveerand- ja täistundides, oskab kirjutada ruudulisse vihikusse)

MÄNGIME JA LAULAME INGLISE KEELES (tervitab, tänab, oskab poes osta, loendab, tunneb värve, kella,  oskab kohvikus toitu tellida jne)

KUNST meisterdamine (tunneb erinevaid materjale, oskab iseseisvalt ja õpetaja abiga meisterdada pühadeks, kingituseks, kaunistuseks)

MEIE VÄÄRTUSED:

Tähtis ei ole mitte niivõrd mida me eelkoolis teeme või kuipalju me teeme või kui kiiresti teeme, vaid KUIDAS me teeme ja kuidas me end seome sellega, mida me teeme. See on aga ennekõike õpetajate küsimus ja alles siis lapsevanema küsimus, siis nende mõlema mõistetud arusaam sellest ja alles siis lapse tegevuse suunamine-juhtimine.

MEIE PÕHIMÕTTED:

Meie eelkoolis ei ole töövihikuid, iga laps koostab ise  oma töö vihikud, õppides seeläbi töösse suhtumist, iseenda ja oma võimete avastamist  ja arusaamist, et maailm ei ole valmis. Maailm tuleb lapsel endal luua ja avastada.

Scroll to Top