Leping

Leping

Lepingu sõlmimisel ja küsimuste tekkimisel võtke julgelt meiega ühendust telefonil 52 345 46

Leping allkirjastatakse kahepoolselt enne õppetöö algust.

 

Lepingu tekst eelnevaks tutvumiseks lapsevanemale:

 

 

KINNITATUD

Logoservi Huvikooli direktori

01. jaanuari 2017

käskkirjaga nr 2

 

 

 

LOGOSERVI HUVIKOOLI ÕPPEKOHA KASUTAMISE LEPING NR 

 

sõlmitud

Tallinnas. „ ……“ ………………..201…a

 

Logoserv Huvikool  (edaspidi ÕPPETEENUSE OSUTAJA registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis 18.aprillil 2013.a. käskkirja nr 163 alusel, keda esindab direktor Ervin Laanvee, kes tegutseb põhimääruse alusel ja alaealise õppuri vanem, eestkostja või hooldaja (nimi)

 

…………………………………………………………………………, isikukoodiga…………………………………….,

 

(edaspidi ÕPPETEENUSE OSTJA) keda koos ja ühiselt nimetatakse POOLTEKS, sõlmisid

õppurikoha kasutamiseks alljärgneva lepingu:

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Lepingu eesmärgiks on sätestada õppekoha kasutamise tingimused ja poolte õigused

ning kohustused.

1.2. Huvikooli kohta kasutab ………………………………………………. (nimi, edaspidi nimetatud

ÕPPUR), isikukood ………………………………….., kes on kinnitatud huvikooli direktori

käskkirjaga huvikooli nimekirja ning selle tulemusena on ÕPPETEENUSE OSTJA

sõlminud käesoleva lepingu.

 

1.3. ÕPPUR alustab õpinguid ÕPPETEENUSE OSUTAJA poolt korraldataval(s)

 

eelkooli huviringis ……………………….. ………………………………………………….201……a.

(koht ja kuupäev)

1.4. Lepingu poolte õigused ja kohustused tulenevad Huvikooli seadusest,

ÕPPETEENUSE OSUTAJA põhimäärusest ning käesolevast lepingust.

2. ÕPPETÖÖ KORRALDUS

2.1. Õppetööd korraldatakse Logoservi Huvikooli õppekava alusel.

2.2. Õppeperiood algab 1. septembril ja kestab 31. maini.

2.3. ÕPPETEENUSE OSUTAJA ei asenda õppetundi, millest ÕPPUR on puudunud.

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. ÕPPETEENUSE OSUTAJA kohustub:

3.1.1. võimaldama huvialaõppe kohast tegevust/õpet õppekavas määratud mahus;

3.1.2. kindlustama järelevalve ÕPPURI tegevuse ja ohutuse üle huvikoolis viibimise

ajal;

3.1.3. esitama arve õppetasu kohta;

3.1.4. teatama ÕPPURI huvikooli nimekirjast välja arvamisest;

3.1.5. informeerima ÕPPETEENUSE OSTJAT õppekorraldustest ja selle muudatustest

ja õppetasust.

3.2. ÕPPETEENUSE OSTJA kohustub:

3.2.1. järgima huvikooli kodukorda ja teisi ÕPPETEENUSE OSUTAJA õppetöö

korraldust reguleerivaid haldusakte;

3.2.2. tasuma õppetasu käesoleva lepingu punktis 4 sätestatud korras;

3.2.3. teavitama huvikooli õppuri elukohaandmete muudatustest;

3.2.4. ÕPPURI lahkumisel huvikoolist esitama kirjaliku avalduse vähemalt 30 päeva

enne lahkumist, vastasel korral kohustub ÕPPETEENUSE OSTJA maksma

õppetasu terve kuu eest.

4. ÕPPETASU

4.1. Õppetasu kehtestab kord aastas Logoservi Huvikooli direktor. Õppetasu ei muudeta õppeperioodi kestel.

4.2. ÕPPETEENUSE OSTJA kohustub õppetasu tasuma kuu kaupa

ÕPPETEENUSE OSUTAJA poolt esitatud arve alusel ja arvel näidatud kuupäevaks.

4.3. Tasaarveldust õppetasu osas ei tehta lapse puudumise korral või koolivaheaegade/riiklike pühade osas.

4.4. Kui ÕPPETEENUSE OSTJA ei pea kinni punktis 4.2. toodud tähtajast õppetasu

tasumiseks, on ÕPPETEENUSE OSUTAJAL õigus nõuda ÕPPETEENUSE OSTJALT

viivist 0,2% tasumisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest.

4.5. ÕPPURI puudumine tundidest ei vabasta õppetasu maksmise kohustusest.

5. LEPINGU LÕPETAMINE

5.1. Käesolev leping lõpeb:

5.1.1. ÕPPURI huvikoolist väljaarvamisel vanema avalduse alusel, millest

vanem kohustub huvikooli direktorile avalduse omal soovil huvikoolist lahkumiseks esitama hiljemalt 30 päeva enne huvikoolist lahkumist.

5.1.2. huvikooli algatusel ÕPPURI huvikoolist välja arvamisega:

5.1.2.1.kui ta on põhjuseta puudunud järjest rohkem kui kaks kuud;

5.1.2.2.huvikooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumise korral;

5.1.2.3.õppetasu võlgnevuse korral.

5.1.3. huvikooli lõpetamisel.

6. LÕPPSÄTTED

6.1.Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel, kui

kokkulepet ei saavutata lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

6.2.Lepingu muutmine vormistatakse lepingu lisana.

6.3.Lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise korral kannavad pooled vastutust vastavalt

kehtivale õigusaktidele.

6.4.Leping on koostatud kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest

kummalegi poolele jääb üks lepingu eksemplar.

6.5.Leping jõustub selle sõlmimise kuupäeval ja kehtib ühel õppeaastal.

Poolte rekvisiidid:

Logoservi Huvikooli direktor Ervin Laanvee …………………………………………………………….

Logoserv OÜ,  Magasini 30, Tallinn 10 138, info@logoserv.ee tel 646 2552

 

 

 

Õppuri esindaja …………………………………………………………….

(nimi, aadress, e-aadress, tel)

Scroll to Top